Den Stora Smällen (the Big Bang)


Big Bang teorin är en teori för universums uppkomst och utveckling som bygger dels på Einsteins allmänna relativitetsteori för att beskriva den totala rumtidsstrukturen hos universum och dels den moderna partikelfysiken som anger hur materieinnehållet i universum ser ut. Detta materieinnehåll brukar vi kalla Standardmodellen. Standardmodellen innehåller kvarkar och leptoner som de 12 fundamentala byggstenarna samt fotonen, de tre intermediära vektorbosonerna för den svaga växelverkan och de 8 gluonerna som förmedlar färgkraften. Dessutom tillkommer troligen åtminstone en Higgspartikel.

Enligt Einsteins allmänna relativitetsteori kan man skriva rumtidens krökning på följande sätt:

Den vänstra sidan uttrycker rumtidens struktur i termer av Riccitensorn (första termen) och krökningsskalären R (andra termen). Den vänstra sidan är gravitationskonstanten G multiplicerad med energi-impulsmomenttensorn T, som byggs upp av Standardmodellens materiefält. c är ljushastigheten.

För universums tidiga utveckling används numera det s.k. inflationsscenariot.

Evidensen för Big Bangteorin innefattar bl.a.:

Hubble-expansionen,

Den kosmiska bakgrundsstrålningen,

Den primordiala nukleosyntesen.

Universums framtid öde beror på hur mycket materia det innehåller. Många tecken tyder på att det finns en avsevärd mängd mörk materia i universum.

Du kan läsa vidare om Den Stora Smällen på Websidorna, där du kan finna ytterligare information om kosmologi och Big Bang eller i kurserna Astropartikelfysik 5A1312, och "Universum och partiklar". Du kan ochså studera allmän relativitetsteori som ingår i kursen Relativitetsteori 5A1326.


Tillbaks till Framtidsperspektiv.