Isospinn SU(2)


Isospinnet SU(2) infördes av Werner Heisenberg 1932, som en symmetri för atomkärnorna. Man hade funnit att protonen och neutronen hade nästan samma massa. Skillnaden antogs bero på olika elektromagnetisk växelverkan hos proton och neutron. Heisenberg införde då en utbytessymmetri i växelverkan mellan nukleonerna (= proton och neutron) i kärnan. Denna symmetri kunde enligt kvantmekaniken utvidgas till en symmetri under SU(2)-transformationer. Isospinnsymmetrin är en s.k.inre symmetri eftersom den inte opererar på rumtidskoordinaterna.

Ordet iso betyder samma. Symmetrin kallades ursprungligen isotopiskt spinn eftersom man tyckte att den sammanförde olika isotoper av kärnor med olika antal neutroner. Senare kom man fram till att den korrekta beteckningen borde vara isobariskt spinn eftersom symmetrin svarade mot en degeneration i atomtalet (= baryontalet) och egentligen inte sammanförde olika isotoper av samma grundämne. Numera används enbart beteckningen isospinn.


Tillbaks till Elementarpartikelfysik.