Kvarkar


Kvarkar är namnet på de byggstenar som bygger upp hadronerna, dvs de starkt växelverkande partiklarna. Namnet myntades av Murray Gell-Mann efter en liten dikt i Finnegans Wake av James Joyce:

- Three quarks for Muster Mark.
Sure he hasn't got much of a bark
And sure any he has it's all beside the mark.

Gell-Manns landsmann George Zweig föreslog samtidigt (1964) och oberoende av Gell-Mann samma idé om byggstenar. Han kallade dem Aces. Hans arbete blev emellertid inte accepterat för publicering och finns bara som ett CERN-särtryck. Han insats har emellertid sedemera blivit erkänd.

Det finns sex olika kvarkslag, som kallas aromer. De sex kvarkaromernas engelska namn finns på figuren nedan. De anges oftast med första bokstaven i det engelska namnet, dvs u, d, s, c, t och b.

Varje kvark har dessutom ett ytterligare kvanttal: färg. Färgen kan vara av tre olika slag. Kvarkarnas ömsesidiga växelverkan via färgkrafter beror inte på aromen.

Tillsammans med leptonerna grupperar sig kvarkarna i tre generationer (ibland: familjer).

De tre generationerna.

Med tre familjer kan man på ett naturligt sätt införa CP-brott i teorin, men i överigt vet vi inte varför de två tyngre generationerna finns. All vanlig matria är sammansatt av den lättaste, första generationen.

Ytterligare information om kvarkarna på engelska kan du finna här.


Tillbaks till Elementarpartikelfysik.