FSI3020 Analytisk mekanik och klassisk fältteori, 7,5 högskolepoäng (hp)
(Analytical Mechanics and Classical Field Theory)


Kursinnehåll:

"Analytisk mekanik och klassisk fältteori" är en avancerad kurs i klassisk mekanik som går ut på att lära sig Lagranges och Hamiltons formalismer samt deras tillämpningar inom några viktiga exempel för både klassiska (dvs. icke-kvantiserade) och relativistiska system. Vidare skall man lära sig några moderna matematiska verktyg, vilka är användbara inom både klassisk och modern fysik såsom allmän relativitetsteori, som huvudsakligen kommer ifrån differentialgeometrin.

Kursmål:

Doktoranden ska efter genomgången kurs kunna:

Kurslitteratur:

Examination och kurskrav:

Skriftlig tentamen (4,5 hp: problemlösning liknande den som har diskuterats under kursens gång) och muntlig tentamen (3 hp: teoribakgrund).

Betyg: P, F

Examinator: Edwin Langmann, professor


Senast uppdaterad: 2008-11-30
Sidansvarig: