FSI3040 Kvantmekanik, 10 högskolepoäng (hp)
(Quantum Mechanics)


Kursinnehåll:

Introduktion till kvantmekanik. Vågpaket, fria partiklars rörelse och vågekvationen. Schrödingerekvationen, vågfunktionen och operatoralgebra. Principerna för vågmekanik. Den linjära harmoniska oscillatorn. Konstanta potentialer i en dimension. WKB-approximationen. Variationsmetoder och enkel störningsteori. Vektorrum i kvantmekanik. Operatorers egenvärden och egenvektorer, obestämdbarhetsrelationer och den harmoniska oscillatorn. Rörelsemängdsmoment i kvantmekanik. Sfäriskt symmetriska potentialer. Spridning. Principerna för kvantdynamik. En partikels kvantdynamik. Spinnet. Rotations- och andra symmetrioperationer. Störningsteori för bundna tillstånd. Tidsberoende störningsteori. Formell teori för spridning. Identiska partiklar. Tillämpningar på mångpartikelsystem. Fotoner och det elektromagnetiska fältet. Relativistisk elektronteori.

Kurslitteratur:

Examination och kurskrav:

Inlämningsuppgifter och/eller muntlig tentamen.

Betyg: P, F

Examinator: Anders Rosengren, professor


Senast uppdaterad: 2008-12-08
Sidansvarig: