FSI3045 Kvantmekanik, fortsättningskurs, 7,5 högskolepoäng (hp)
(Advanced Quantum Mechanics)


Kursinnehåll:

"Kvantmekanik, fortsättningskurs" är en grundläggande fortsättningskurs i kvantmekanik inriktad mot kvantmekanikens tillämpningar. Kursen skall ge dig fördjupade kunskaper om kvantmekanikens grunder och färdigheter i kvantmekanisk problemlösning.

Kursmål:

Doktoranden ska efter genomgången kurs kunna:

Kurslitteratur:

Examination och kurskrav:

Skriftlig tentamen (7,5 hp).

Betyg: P, F

Examinator: Edwin Langmann, professor


Senast uppdaterad: 2011-10-13
Sidansvarig: