FSI3075 Statistisk mekanik för icke-jämviktssystem, 7,5 högskolepoäng (hp)
(Non-Equilibrium Statistical Mechanics)


Kursinnehåll:

System som inte är i jämvikt är mycket vanligare i naturen än de som inte är det. Den här kursen ger en introduktion till idéer och angreppssätt för att studera system i statistisk mekanik som inte är i jämvikt, och som är tidsberoende. Kursen börjar med en genomgång av ursprunget till irreversibilitet och termodynamikens andra lag, som är grundläggande för jämvikts statistik mekanik. Därefter följer ett antal olika metoder för att studera icke-jämviktssituationer på olika detaljnivå. Huvuddelen av kursen behandlar effektiva beskrivningar med hjälp av stokastiska processer, som påminner om enkla slumpvandringar. För övrigt diskuteras Boltzmannekvationen, som ger en mikroskopisk beskrivning av transport i tunna gaser, och leder vidare till en hydrodynamisk beskrivning på längre längdskalor. Slutligen, behandlas den linjära regimen nära jämvikt, där man kan få den linjära responsen hos ett system från dess jämviktsfluktuationer, via fluktuations-dissipationsteoremet.

Kursmål:

Doktoranden ska efter genomgången kurs kunna:

Kurslitteratur:

Examination och kurskrav:

Lösning av hemtal. Doktorander får munta (7,5 hp).

Betyg: P, F

Examinator: Jack Lidmar, lektor


Senast uppdaterad: 2011-10-13
Sidansvarig: