FSI3200 Kondenserade materiens teori, 7,5 högskolepoäng (hp)
(Condensed Matter Theory)


Kursinnehåll:

Denna fortsättningskurs i teoretisk kondenserade materiens fysik behandlar centrala principer och beräkningsmetoder, och tar upp några av de mest aktuella forskningsproblemen inom området. Tyngdpunkten i kursen ligger mot att nå viktiga resultat på ett så enkelt och intuitivt sätt som möjligt, utan onödig matematisk komplexitet. Kursen fokuserar på den kvantmekaniska behandlingen av det fasta tillståndet och behandlar en rad aktuella problem som supraledning, mesoskopisk fysik, och kvant-Halleffekten. Kursen tar upp en rad metoder för att utföra beräkningar och göra intressanta förutsägelser för några av de många komplexa fenomen som sker i fasta ämnen och kvantvätskor.

Kursmål:

Doktoranden ska efter genomgången kurs kunna:

Kurslitteratur:

Examination och kurskrav:

Inlämningsuppgifter (4,5 hp) och muntlig tentamen (3 hp).

Betyg: P, F

Examinator: Mats Wallin, professor


Senast uppdaterad: 2008-12-01
Sidansvarig: