FSI3210 Mångpartikelfysik, 7,5 högskolepoäng (hp)
(Many Particle Physics)


Kursinnehåll:

Kursen lägger grunden till den moderna teorin för kondenserad materia. Här studeras de problem som inte kan analyseras genom att utgå från egenskaper hos enkla atomer i ett material, utan de kollektiva fenomen som supraledning, vilka uppstår när ett mycket stort antal atomer kopplas samman. I tidigare kurser inom kvantmekanik studeras system med ett mycket litet antal partikar. Inom statistisk mekanik analyseras system med väldigt många icke-växelverkande bosoner och fermioner. Målsättningen för denna kurs är att studera system med ett stort antal växelverkande kvantmekaniska partiklar. Kursens mål är att ge grundläggande förtrogenhet med ett antal metoder som utvecklats för att behandla mångpartikelsystem. De främsta tillämpningarna som tas upp är supraledning och elektrongasen.

Kursmål:

Doktoranden ska efter genomgången kurs kunna:

Kurslitteratur:

Examination och kurskrav:

Inlämningsuppgifter (7,5 hp).

Betyg: P, F

Examinator: Patrik Henelius, lektor


Senast uppdaterad: 2008-12-01
Sidansvarig: