FSI3440 Makromolekylers konformationer, 10 högskolepoäng (hp)
(Macromolecular Conformations)


Kursinnehåll:

Karakterisering av monomerer och makromolekyler. Konformationer. 'Slumpartade' strukturer och olika matematiska modeller för att beskriva dessa. Uteslutna volym-problemet. Flory-Huggins teori. Växelverkningar mellan närliggande atomgrupper och deras inflytande på molekylstrukturerna. Karakterisering av några olika polymerer från denna utgångspunkt. Proteiner. Aminosyrors konformationer och växelverkningar mellan närliggande grupper. Ramachandran-diagram. Några struktur-typer -spiraler, -flak. Metoder att förutsäga strukturer. Nukleinsyror, DNA, RNA. Karaktärisering av nukleotiders konformationer. Olika spiralstrukturer. Kopplingar mellan baspar. Något om polymermaterial, olika tillstånd och övergångar. Skalnings-egenskaper; dynamik baserad på skalningsidéer.

Kursmål:

Doktoranden ska efter genomgången kurs kunna:

Kurslitteratur:

Examination och kurskrav:

Inlämningsuppgifter i kombination med muntlig tentamen.

Betyg: P, F

Examinator: Olle Edholm, professor


Senast uppdaterad: 2009-02-07
Sidansvarig: