Teoretisk fysiks kursutväderingar

 

Resultat av: Fysikens Matematiska Metoder, Till?gskurs, SI1142, vt08

Status: Avslutad
Publicerad under: 2008-06-10 - 2008-12-16
Antal svar: 6
Procent av kursdeltagarna som svarat: 40%
Kontaktperson: Edwin Langmann

Hur upplevde du kursen ?

6 svarande

Mycket bra4 66%
Bra2 33%
Acceptabel0 0%
D?lig0 0%
Mycket d?lig0 0%

- En kurs fylld av aha-upplevelser, och som verkligen leder till ?kad f?rst?else f?r m?nga fysikaliska fenomen. (Mycket bra)
- Mycket intressant inneh?ll, tycker synd om mina ?rskurskamrater som inte valde kursen - de missade definitivt bra och anv?ndbar kunskap inf?r framtiden. (Mycket bra)
- Mycket bra och intressant kurs som man kommar att ha nytta av om man forts?tter studera teoretisk fysik. (Mycket bra)


Vad ?r ditt helhetsintryck av f?rel?sningarna?

6 svarande

Mycket bra1 16%
Bra4 66%
Acceptabel1 16%
D?lig0 0%
Mycket d?lig0 0%
Deltog ej i f?rel?sningarna0 0%

- Det m?rks att Edwin ?r v?ldigt kunnig om det han l?r ut. (Mycket bra)
- Deltog inte aktivt i f?rel?sningarna, vilket g?r dem sv?ra att bed?ma. ?verlag dock bra f?rel?sningar. (Bra)
- Edwins f?rel?sning om kopplingen mellan analytisk mekanik och kvantmekanik var mycket bra. Vad resten av f?rel?sningarna betr?ffar, g?ller som vanligt att Edwin ?r en engagerad och bra f?rel?sare men att materialet ofta presenteras p? ett r?rigt s?tt. Om det skulle g?ra det l?ttare att presentera materialet p? ett bra s?tt skulle man kanske kunna h?ja f?rel?sningarnas teoretiska niv? lite, eftersom detta ?r en frivillig kurs. (Bra)
- Hade varit bra med b?ttre ?versikt och lite snabbrepetition varje f?rel?sning (Acceptabel)


Vad anser du om sv?righetsgraden p? f?rel?sningarna?

6 svarande

Mycket h?g0 0%
H?g4 66%
L2 33%
Mycket l0 0%
Deltog ej i f?rel?sningarna0 0%

- Lagom h?g niv?, med tanke p? studenterna som l?ste kursen. (H?g)
- Kursinneh?llet ?r inte det mest triviala, men h?lls ?nd? p? en passande niv? f?r kursen. (H?g)
- Helt OK niv?, tycker jag (L)


Hur upplevde du ?vningarna ?

6 svarande

Mycket bra1 16%
Bra4 66%
Acceptabel1 16%
D?lig0 0%
Mycket d?lig0 0%
Deltog ej i ?vningarna0 0%

- Bo ?r precis som Edwin mycket kunnig om det han l?r ut, och det m?rks p? hans ?vningar. (Mycket bra)
- Bra med verkliga fysikaliska problem. Det k?nns mycket mer motiverat ?n att r?kna p? mer sv?rtolkade problem. (Bra)
- Intressanta problem (Bra)
- Tyv?rr ?r det ofta sv?rt att h?nga med n?r Bo r?knar tal eftersom han inte r?knar igenom dem sj?lv p? tavlan utan mest skriver av fr?n sina anteckningar. Dessutom tappar man l?tt bort sig n?r han hoppar ?ver steg h?r och d?r. Om han r?knade l?ngsammare och tog med fler steg skulle man l?ra sig mer p? ?vningarna. (Acceptabel)


Vad tyckte du om kurslitteraturen ?

6 svarande

Mycket bra3 50%
Bra0 0%
Acceptabel3 50%
D?lig0 0%
Mycket d?lig0 0%

- H?ftet om variationskalkyl ?r mycket bra. ?ven h?ftet om Grennfunktioner ?r ett bra komplement till kursboken. Bra exempelsamlingar! (Mycket bra)
- "Kontinuerliga system" ?r mycket bra som kurslitteratur till den vanliga kursen. Avsnittet om greensfunktioner ?r ocks? bra. Avsnittet om variationskalkyl ?r kort men bra. Tillsammans med Edwins papper fungerar boken utm?rkt. (Mycket bra)
- Tyckte inte s?rskillt mycket om boken Kontinuerliga System. Litteraturen som fanns p? kurshemsidan var bra. (Acceptabel)
- Precis som f?r den "vanliga" kursen (SI1140) tyckte jag inte om framst?llningen av kursinneh?llet i "Kontinuerliga System". Variationskalkyl och Greenfunktioner presenterades p? ett mycket b?ttre s?tt i "Fysikens matematiska metoder" av T. Erikson m.fl. Varf?r slutade denna bok anv?ndas? (Acceptabel)
- F?redrar framst?llningen i "Fysikens matematiska metoder" av Erikson m.fl. (Acceptabel)


Vad tycke du om kursens sv?righetsgrad ?

6 svarande

Mycket sv?rt0 0%
Ganska sv?rt2 33%
Lagom4 66%
Ganska l?tt0 0%
Mycket l?tt0 0%

- Tentan var inte s? sv?r. Inl?mningsuppgiften (Schr?dingerekvationen) var dock b?de sv?r och tidskr?vande, men ocks? v?ldigt l?rorik och rolig. (Ganska sv?rt)
- L?ttare ?n SI1140, men ?ven intressantare. (Lagom)


Kurstempot var ...

6 svarande

... alldeles f?r h?gt0 0%
... f?r h?gt1 16%
... lagom5 83%
... f?r l?gt0 0%
... alldeles f?r l?gt0 0%

- F?r mycket ?vriga kurser p?g?ende samtidigt f?r att hinna med kursen. N?got f? f?rel?snings- och ?vningstillf?llen. Tacksamt med en omtenta! (... f?r h?gt)
- Bra med f?rl?ngd tid f?r inl?mningsuppgiften, det beh?vdes. (... lagom)


Hur mycket jobbade du med kursen totalt sett?

6 svarande

v?ldigt mycket0 0%
mycket2 33%
j?mf?rbart med andra kurser2 33%
mindre ?n for andra kurser2 33%
v?ldigt lite0 0%

- F?r att vara en s? liten kurs la jag ner mycket tid. (mycket)
- Framf?r allt inl?mningsuppgiften tog tid. (mycket)
- Kursen ?r ju till inneh?llet mycket mindre... (mindre ?n for andra kurser)


Vad tyckte du om tentamen ?

6 svarande

Alldeles f?r sv0 0%
Sv0 0%
Lagom4 66%
L?tt1 16%
Alldeles f?r l?tt0 0%
Har ?nnu inte skrivit tentamen1 16%


Hur var kurs-PM ?

6 svarande

Mycket bra1 16%
Bra4 66%
Acceptabel1 16%
D?lig0 0%
Mycket d?lig0 0%
L?ste ej kurs-PM0 0%

- Tydligt om kursinneh?ll och examinationskrav. (Mycket bra)


Anv?nder du pdf-filer och annat som finns p? n?tet?

6 svarande

Ja, ofta6 100%
Ja, n?gon g?ng0 0%
Nej, aldrig0 0%

- Mycket bra extramaterial p? n?tet. Viktigt att p?peka att detta finns f?r kursdeltagarna. (Ja, ofta)
- L?ste in kursen fr?n de filer som fanns p? n?tet. Tyckte som sagt inte om Kontinuerliga System. (Ja, ofta)
- Edwins kompendier var intressanta, och gav en del nyttig information. (Ja, ofta)
- Edwins anteckningar kompletterar kursboken bra. (Ja, ofta)


?vriga synpunkter och f?rslag till f?rb?ttringar

- Se till att kursen fungerar bra tillsammans med SI1140, b?de kunskaps- och schemam?ssigt, och med andra kurser. De som l?ser denna kurs ?R intresserade av ?mnet, s? kanske se om det finns m?jlighet att efter ?nskem?l plocka in andra godbitar fr?n den matematiska fysiken som inte tas upp i SI1140...
- En i regel v?l genomf?rd kurs, med ett undantag: inl?mningsuppgiften. Det k?nns oerh?rt f?rlegat att vara mer eller mindre tvungen att skriva den helt f?r hand, speciellt d? vi i andra kurser snarare tycks uppmuntras till att l?ra oss exvis LaTeX. ?r det f?r att st?vja fusk s? spelar det nog ?nd? ingen roll; v?ljer n?gon att fuska s? kan denna person ?nd? v?lja att f?r hand skriva av fr?n n?gon annans l?sning, f?r att f? det att se "personligt" ut. Som det ?r nu sl?r det bara mot oss hederliga studenter, d? sj?lva renskrivandet av uppgiften tog betydligt mycket l?ngre tid ?n vad det borde ha gjort.
- Tyv?rr var det ganska f? som l?ste denna kurs, vilket antagligen beror b?de p? att den gick vid fel tid och p? att inl?mningsuppgiften var s? sv?r. Period 3 ?r mycket tungt belastad med kurser f?r F2, medan schemat i period 4 ?r v?ldigt glest. Det skulle allts? vara mycket b?ttre om kursen h?lls i period 4. Inl?mnungsuppgiften var mycket l?rorik, och det vore d?rf?r synd att ta bort den, men den bidrog s?kert till att s? f? l?ste kursen. En tenta upplevs som betydligt mindre jobbig ?n en s? omfattande inl?mningsuppgift som denna. D?rf?r skulle det ?nd? kunna vara en id? att ta bort den eller t. ex. g?ra den till en frivillig modul inom SI2920 Avancerad probleml?sning A. P? s? vis skulle man f? en kurs p? 2 hp som antagligen m?nga fler skulle orka med. Alternativt skulle man kunna l?gga in mer teori motsvarande 1 hp, f?rslagsvis om konform avbildning, som det ocks? st?r lite om i boken. I kursen i komplex analys l?rde vi oss den teoretiska grunden f?r konform avbildning men inte hur metoden kan anv?ndas f?r att l?sa PDE:er. Det skulle allts? passa mycket bra att l?ta FMM ta vid d?r kursen i komplex analys slutar.
- Den h?r kursen borde absolut inte ha l?sts parallellt med den ordinarie kursen. Hade den g?tt i period 4 hade det ocks? funnits mer tid till den.


Kursutvärderingssystem från

[Theoretical physics home page] [KTH home page]   webmaster